Algemene Voorwaarden MY-EYEWEAR

Vastgesteld door zelfstandige onderneming My-Eyewear, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 64773817.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 oktober 2018.

Artikel 1: Definities

My-Eyewear: alle filialen, vestigingen of de webwinkel(s) van de zelfstandige onderneming My-Eyewear, alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “My-Eyewear”.

Klant: koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruikmaakt van de diensten en/of zaken van My-Eyewear anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Goederen of Diensten: alle producten en diensten die worden aangeboden in het kader van de uitoefening van het bedrijf;

Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de klant en My-Eyewear worden gesloten.

2.2 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.3 My-Eyewear behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen. In het geval My-Eyewear deze Algemene Voorwaarden wijzigt en/of aanvult, heeft de klant het recht de met My-Eyewear gesloten overeenkomst te ontbinden. De klant dient dit recht binnen 10 (tien) werkdagen nadat deze op de hoogte is gekomen van de wijzigingen en/of aanvulling uit te oefenen middels een aangetekende brief.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Als prijs voor het te leveren Goed of Dienst geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.

3.3 Er kunnen geen promoties worden gecombineerd. Loyaliteitsplannen worden ook als een promotie gezien.

Artikel 4: Offertes

4.2 My-Eyewear kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte opstellen, die mede een prijsopgave bevat van de Goederen en/of Diensten die de klant voornemens is aan te schaffen. De offerte bevat voorts een specificatie van de door My-Eyewear aan de klant te leveren Goederen en/of Diensten.

4.3 De offerte wordt de klant ter hand gesteld en de inhoud daarvan geldt bij acceptatie door de klant (op de wijze zoals bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden) als overeenkomst tussen My-Eyewear en de klant.

4.4 Alle offertes van My-Eyewear zijn gedurende de looptijd van de ‘gebruikte promotie’ voor My-Eyewear onherroepelijk en zijn voor de klant vrijblijvend. De offerte dient uiterlijk binnen de hierboven genoemde looptijd na het uitbrengen daarvan door de klant voor akkoord te worden ondertekend en door My-Eyewear te zijn ontvangen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de offerte van rechtswege komt te vervallen.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

5.1 In het geval de overeenkomst wordt gesloten in een fysiek filiaal van My-Eyewear, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant en My-Eyewear overeenstemming hebben over de gemaakte afspraken met betrekking tot de Dienst en het Goed en de klant zijn handtekening heeft gezet op de opdracht bon of offerte.

5.2 In het geval de overeenkomst wordt gesloten via de website van My-Eyewear, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop My-Eyewear de geplaatste bestelling bevestigt.

Artikel 6: Levertijd

6.1 My-Eyewear zal bij het sluiten van een overeenkomst een indicatie geven van de termijn waarbinnen de door My-Eyewear te leveren Goederen of Diensten zullen worden geleverd of verricht. My-Eyewear zal zich voldoende inspannen om haar verplichtingen jegens de klant binnen deze termijn na te komen.

6.2 Indien een Goed of Dienst niet binnen de in het vorige lid bedoelde leveringstermijn wordt geleverd, is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch niet nadat My-Eyewear krachtens schriftelijke of elektronische ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen 14 dagen na te komen.

Artikel 7: Annulering
Indien de klant de overeenkomst wil annuleren dan is dit mogelijk tot 5 (vijf) werkdagen vóór de (af)levering van het Goed of de Dienst. Na het afsluiten van de overeenkomst is de klant bij een annulering gehouden My-Eyewear 25% van overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 8: Betaling

8.1 De klant zal het aan My-Eyewear verschuldigde bedrag direct bij aflevering van Goederen en/of na het verrichten van de Diensten tegen bewijs van kwijting aan My-Eyewear voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

8.2 Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is, is My-Eyewear bij het overschrijden van de betalingstermijn gerechtigd om ex art. 6:119 BW wettelijke rente over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen.

8.3 My-Eyewear is te allen tijde gerechtigd van de klant een aanbetaling ter hoogte van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 My-Eyewear behoudt zich de eigendom van alle geleverde Goederen voor totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn betaald.

Artikel 10: Webwinkel

10.1 My-Eyewear heeft zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van haar website en alle (technische) maatregelen getroffen die nodig zijn ter bescherming van overdracht van data en een veilig gebruik van de website.

10.2 Betaling op de website geschiedt, indien van toepassing, via de op de website aangeboden betaalmethoden die op de website zelf verder worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.

10.3 Indien de overeenkomst gesloten wordt via de website bevestigt My-Eyewear bij de eerst volgende mogelijkheid langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en dus de totstandkoming van de overeenkomst.

10.4 Bij aankoop van Goederen en/of Diensten via de webwinkel heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder!) de Goederen heeft ontvangen of het laatste Goed heeft ontvangen als in één bestelling meerdere Goederen zijn besteld en deze afzonderlijk worden geleverd. In geval van een Dienst gaat de bedenktijd in op de dag waarop de overeenkomst gesloten is.

10.5 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het Goed en de verpakking daarvan. Het Goed wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het Goed wenst te behouden. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de geleverde Goederen die het gevolg zijn van een manier van omgaan met de Goederen die verder gaat dan toegestaan als bedoeld in dit lid.

10.6 Als de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd aan My-Eyewear te melden door dit schriftelijk aan My-Eyewear te melden. Vervolgens moet de klant de te retourneren Goederen binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop de herroeping gemeld is volgens de door My-Eyewear verstrekte instructies dan wel een door My-Eyewear aangewezen derde terugsturen. De verzend- of afleveringskosten komen in geval van herroeping voor rekening van de klant. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

10.7 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Goederen:

a) die door My-Eyewear tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties opgegeven door de klant zelf;

b) die speciaal voor de betreffende klant zijn vervaardigd en dus duidelijk van persoonlijke aard zijn;

c) die gebruikt zijn, waarvan de verzegeling verbroken is en/of waarvan de verpakking niet meer in dezelfde toestand verkeert als op het moment van levering.

Onder het bepaalde in a) en b) wordt mede begrepen een bril met op de sterkte van de klant geslepen glazen.

10.8 Het herroepingsrecht is tevens uitgesloten indien overeengekomen is dat My-Eyewear Diensten zal leveren, na volledige uitvoering van de Dienst, maar alleen als:

a) My-Eyewear met de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en

b) de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra My-Eyewear de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren.

11.9 My-Eyewear vergoedt alle betalingen van de klant die betrekking hebben op de overeenkomst die door de klant herroepen is, inclusief eventuele door My-Eyewear in rekening gebrachte verzendkosten. De klant heeft echter geen recht op ontbinding (en terugbetaling van het betaalde) als deze Goederen zoals bedoeld in artikel 10.7 en 10.8 terugstuurt. Stuurt de klant desondanks dergelijke Goederen terug, dan ontvangt de klant het aankoopbedrag corresponderend met de Goederen niet van My-Eyewear terug.

10.10 My-Eyewear zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de herroeping, terugbetalen. In het geval van betaling per credit card zal de terugbetaling geschieden door intrekken van de vordering op de credit card. My-Eyewear heeft het recht te wachten met terugbetalen tot zij de betreffende Goederen heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij de Goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10.11 Eventuele bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van verzending heeft gekozen dan de door My-Eyewear aangeboden minst kostbare wijze van standaardverzending worden door My-Eyewear niet vergoed.

10.12 My-Eyewear heeft het recht retour gezonden Goederen te weigeren of slechts een deel van de van de klant ontvangen betalingen terug te betalen als de Goederen zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, beschadigd zijn en/of als de inhoud van de Goederen niet langer compleet is. My-Eyewear informeert de klant daar zo snel mogelijk na ontvangst van de Goederen over.

10.13 Indien de klant de overeenkomst, waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten genoemd in artikel 10.7, wil annuleren dan is dit mogelijk tot het moment van aflevering van het Goed. Bij de genoemde annulering is de klant gehouden aan My-Eyewear 25% van overeengekomen prijs te betalen.

10.14 De klant is zelf verantwoordelijk voor (de juistheid van) een opgegeven bestelling aan My-Eyewear.

10.15 Kosten die voortvloeien uit het bij het bestellen van Goederen of Diensten via de webwinkel verkeerd invoeren van deze Goederen of Diensten, zijn voor de klant en niet voor My-Eyewear.

Artikel 11: Verwerking van (persoons/bedrijfs)gegevens

11.1 My-Eyewear zal de (persoons/bedrijfs)gegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de (persoons/bedrijfs)gegevens is het door My-Eyewear kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om de klant te informeren over relevante producten en diensten van My-Eyewear en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.

11.2 Indien de klant geen prijs stelt op informatie over Goederen en Diensten van My-Eyewear en/of derden, kan de klant dit schriftelijk of elektronisch aan My-Eyewear laten weten.

11.3 De klant kan zijn/haar (persoons/bedrijfs)gegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan My-Eyewear te richten. My-Eyewear zal de klant, tegen betaling van de wettelijke vergoeding, dan binnen 4 (vier) weken een overzicht verstrekken van de bij My-Eyewear aanwezige (persoons/bedrijfs)gegevens. Indien de klant van mening is dat de (persoons/bedrijfs)gegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk of elektronisch aan My-Eyewear te melden.

11.4 My-Eyewear zal geen (persoons/bedrijfs)gegevens verstrekken aan derden zonder schriftelijke goedkeuring van de klant.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 My-Eyewear zal haar verplichtingen met betrekking tot de afhandeling van de overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.

12.2 De klant erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de klant aan My-Eyewear worden verstrekt. De klant verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken, teneinde My-Eyewear in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. My-Eyewear aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de klant heeft nagelaten alle relevante informatie aan My-Eyewear te verstrekken.

12.3 My-Eyewear aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de klant zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door My-Eyewear geleverde Goederen.

12.4 My-Eyewear is niet verplicht om legitimatie te vragen bij het inleveren van vouchers en zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die gevolg is van het feit dat een ander dan diegene aan wie het voucher is verstrekt het voucher inwisselt.

12.5 De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van My-Eyewear voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 13: Garantie

13.1 My-Eyewear garandeert dat de geleverde Goederen of Diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

13.2 Op geleverde monturen, glazen, zonnebrillen en hoortoestellen geldt een fabrieksgarantie van 1 (een) jaar op productie- en materiaalfouten. De termijn van deze fabrieksgarantie vangt aan op het moment van aflevering. De factuur dient als garantiebewijs, zodat alleen tegen overlegging van de factuur de klant aanspraak kan maken op de fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Artikel 14: Klachten

14.1 Klachten of gegevens omtrent gebreken over Goederen of Diensten van My-Eyewear dienen binnen redelijke termijn maar niet langer dan na 5 (vijf) werkdagen nadat de klant dit heeft ontdekt, schriftelijk of elektronisch bij My-Eyewear te worden ingediend.

14.2 My-Eyewear kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende Goed of Dienst een gebrek bevatte, indien de in het vorige lid bedoelde termijn wordt overschreden.

14.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is My-Eyewear verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. My-Eyewear zal zich steeds inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door My-Eyewear gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

15.3 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.

 

Main Menu